, °F

Hoa Kỳ Nhiệt độ cao - Thứ Sáu

High Temperatures Map
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

Hoa Kỳ Nhiệt độ thấp - Thứ Sáu

Low Temperatures
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

Hoa Kỳ Lượng mưa - Thứ Sáu

Precipitation
 • 0"
 • <,10"
 • ,10"
 • ,25"
 • ,50"
 • 1,0"
 • 2,0"
 • 4,0"

Hoa Kỳ Gió - Thứ Sáu

Wind
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40dặm/giờ

Hoa Kỳ Chỉ số UV - Thứ Sáu

UV Index
 • Thấp
 • Trung bình
 • Cao
 • Rất cao
 • Cực độ