Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

CN 26/05

Nhiệt độ thực

95° /81°

TB trong lịch sử

91°/76°

T2 27/05

Nhiệt độ thực

93° /77°

TB trong lịch sử

91°/76°

T3 28/05

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

91°/76°

T4 29/05

Nhiệt độ thực

91° /77°

TB trong lịch sử

91°/76°

T5 30/05

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

91°/76°

T6 31/05

Nhiệt độ thực

95° /79°

TB trong lịch sử

90°/76°

T7 01/06

Nhiệt độ thực

99° /81°

TB trong lịch sử

90°/75°

CN 02/06

Nhiệt độ thực

93° /75°

TB trong lịch sử

90°/75°

T2 03/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

90°/75°

T3 04/06

Nhiệt độ thực

95° /77°

TB trong lịch sử

90°/75°

T4 05/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

90°/75°

T5 06/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

90°/75°

T6 07/06

Nhiệt độ thực

90° /75°

TB trong lịch sử

90°/75°

T7 08/06

Nhiệt độ thực

91° /77°

TB trong lịch sử

90°/75°

CN 09/06

Nhiệt độ thực

91° /77°

TB trong lịch sử

90°/75°

T2 10/06

Nhiệt độ thực

91° /79°

TB trong lịch sử

90°/75°

T3 11/06

Nhiệt độ thực

91° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T4 12/06

Nhiệt độ thực

91° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T5 13/06

Nhiệt độ thực

95° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T6 14/06

Nhiệt độ thực

91° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T7 15/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

CN 16/06

Nhiệt độ thực

93° /73°

TB trong lịch sử

89°/75°

T2 17/06

Nhiệt độ thực

88° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T3 18/06

Nhiệt độ thực

93° /77°

TB trong lịch sử

89°/75°

T4 19/06

Nhiệt độ thực

95° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T5 20/06

Nhiệt độ thực

95° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T6 21/06

Nhiệt độ thực

95° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T7 22/06

Nhiệt độ thực

93° /77°

TB trong lịch sử

89°/75°

CN 23/06

Nhiệt độ thực

93° /77°

TB trong lịch sử

89°/75°

T2 24/06

Nhiệt độ thực

91° /75°

TB trong lịch sử

89°/75°

T3 25/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T4 26/06

Nhiệt độ thực

93° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T5 27/06

Nhiệt độ thực

91° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

T6 28/06

Nhiệt độ thực

88° /75°

TB trong lịch sử

89°/75°

T7 29/06

Nhiệt độ thực

90° /79°

TB trong lịch sử

89°/75°

CN 30/06

Nhiệt độ thực

90° /81°

TB trong lịch sử

89°/75°

T2 01/07

Nhiệt độ thực

90° /77°

TB trong lịch sử

88°/75°

T3 02/07

Nhiệt độ thực

91° /79°

TB trong lịch sử

88°/75°

T4 03/07

Nhiệt độ thực

82° /75°

TB trong lịch sử

88°/75°

T5 04/07

Nhiệt độ thực

88° /73°

TB trong lịch sử

88°/75°

T6 05/07

Nhiệt độ thực

91° /77°

TB trong lịch sử

88°/75°

T7 06/07

Nhiệt độ thực

91° /77°

TB trong lịch sử

88°/75°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Sáu 2019

100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp