Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

CN 28/04

Nhiệt độ thực

91° /82°

TB trong lịch sử

84°/76°

T2 29/04

Nhiệt độ thực

91° /83°

TB trong lịch sử

85°/76°

T3 30/04

Nhiệt độ thực

90° /82°

TB trong lịch sử

85°/76°

T4 01/05

Nhiệt độ thực

94° /82°

TB trong lịch sử

85°/76°

T5 02/05

Nhiệt độ thực

91° /81°

TB trong lịch sử

85°/76°

T6 03/05

Nhiệt độ thực

92° /82°

TB trong lịch sử

85°/76°

T7 04/05

Nhiệt độ thực

92° /82°

TB trong lịch sử

85°/76°

CN 05/05

Nhiệt độ thực

92° /82°

TB trong lịch sử

85°/76°

T2 06/05

Nhiệt độ thực

96° /83°

TB trong lịch sử

85°/76°

T3 07/05

Nhiệt độ thực

96° /85°

TB trong lịch sử

85°/76°

T4 08/05

Nhiệt độ thực

94° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 09/05

Nhiệt độ thực

91° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 10/05

Nhiệt độ thực

91° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 11/05

Nhiệt độ thực

91° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 12/05

Nhiệt độ thực

90° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 13/05

Nhiệt độ thực

92° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 14/05

Nhiệt độ thực

92° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 15/05

Nhiệt độ thực

92° /78°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 16/05

Nhiệt độ thực

92° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 17/05

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 18/05

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 19/05

Nhiệt độ thực

95° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 20/05

Nhiệt độ thực

94° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 21/05

Nhiệt độ thực

95° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 22/05

Nhiệt độ thực

92° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 23/05

Nhiệt độ thực

92° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 24/05

Nhiệt độ thực

90° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 25/05

Nhiệt độ thực

92° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 26/05

Nhiệt độ thực

92° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 27/05

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 28/05

Nhiệt độ thực

90° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 29/05

Nhiệt độ thực

92° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 30/05

Nhiệt độ thực

91° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 31/05

Nhiệt độ thực

92° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 01/06

Nhiệt độ thực

94° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Năm 2019

100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp