Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

MinuteCast® cho Miami

Bắt đầu mưa trong 74 ph tới

 • Bây giờ
 • 11:52 AM
 • 12:02 PM
 • 12:12 PM
 • 12:22 PM
 • 12:32 PM
 • 12:42 PM
 • 12:52 PM
 • 1:02 PM
 • 1:12 PM
 • 1:22 PM
 • 1:42 PM
11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 PM 12:57 PM 12:58 PM 12:59 PM 1:00 PM 1:01 PM 1:02 PM 1:03 PM 1:04 PM 1:05 PM 1:06 PM 1:07 PM 1:08 PM 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41
cập nhật lúc 11:42 SA
MinuteCast® cho biết chính xác thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như loại mưa và cường độ mưa dựa vào địa chỉ chính xác của bạn.

Miami Rađa khí tượng

AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2019 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA
Quá khứ Tương lai
 
+-
Mưa
Tuyết
Băng
Hỗn hợp
Nhấp vào bản đồ để quét
Nhấp đúp để thu phóng

Dự báo thời tiết của Minute by Minute™ cho Miami

 • 11:42 AM

  Không có mưa

 • 11:43 AM

  Không có mưa

 • 11:44 AM

  Không có mưa

 • 11:45 AM

  Không có mưa

 • 11:46 AM

  Không có mưa

 • 11:47 AM

  Không có mưa

 • 11:48 AM

  Không có mưa

 • 11:49 AM

  Không có mưa

 • 11:50 AM

  Không có mưa

 • 11:51 AM

  Không có mưa

 • 11:52 AM

  Không có mưa

 • 11:53 AM

  Không có mưa

 • 11:54 AM

  Không có mưa

 • 11:55 AM

  Không có mưa

 • 11:56 AM

  Không có mưa

 • 11:57 AM

  Không có mưa

 • 11:58 AM

  Không có mưa

 • 11:59 AM

  Không có mưa

 • 12:00 PM

  Không có mưa

 • 12:01 PM

  Không có mưa

 • 12:02 PM

  Không có mưa

 • 12:03 PM

  Không có mưa

 • 12:04 PM

  Không có mưa

 • 12:05 PM

  Không có mưa

 • 12:06 PM

  Không có mưa

 • 12:07 PM

  Không có mưa

 • 12:08 PM

  Không có mưa

 • 12:09 PM

  Không có mưa

 • 12:10 PM

  Không có mưa

 • 12:11 PM

  Không có mưa

 • 12:12 PM

  Không có mưa

 • 12:13 PM

  Không có mưa

 • 12:14 PM

  Không có mưa

 • 12:15 PM

  Không có mưa

 • 12:16 PM

  Không có mưa

 • 12:17 PM

  Không có mưa

 • 12:18 PM

  Không có mưa

 • 12:19 PM

  Không có mưa

 • 12:20 PM

  Không có mưa

 • 12:21 PM

  Không có mưa

 • 12:22 PM

  Không có mưa

 • 12:23 PM

  Không có mưa

 • 12:24 PM

  Không có mưa

 • 12:25 PM

  Không có mưa

 • 12:26 PM

  Không có mưa

 • 12:27 PM

  Không có mưa

 • 12:28 PM

  Không có mưa

 • 12:29 PM

  Không có mưa

 • 12:30 PM

  Không có mưa

 • 12:31 PM

  Không có mưa

 • 12:32 PM

  Không có mưa

 • 12:33 PM

  Không có mưa

 • 12:34 PM

  Không có mưa

 • 12:35 PM

  Không có mưa

 • 12:36 PM

  Không có mưa

 • 12:37 PM

  Không có mưa

 • 12:38 PM

  Không có mưa

 • 12:39 PM

  Không có mưa

 • 12:40 PM

  Không có mưa

 • 12:41 PM

  Không có mưa

 • 12:42 PM

  Không có mưa

 • 12:43 PM

  Không có mưa

 • 12:44 PM

  Không có mưa

 • 12:45 PM

  Không có mưa

 • 12:46 PM

  Không có mưa

 • 12:47 PM

  Không có mưa

 • 12:48 PM

  Không có mưa

 • 12:49 PM

  Không có mưa

 • 12:50 PM

  Không có mưa

 • 12:51 PM

  Không có mưa

 • 12:52 PM

  Không có mưa

 • 12:53 PM

  Không có mưa

 • 12:54 PM

  Không có mưa

 • 12:55 PM

  Không có mưa

 • 12:56 PM

  Mưa nhẹ

 • 12:57 PM

  Mưa nhẹ

 • 12:58 PM

  Mưa nhẹ

 • 12:59 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:00 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:01 PM

  Mưa

 • 1:02 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:03 PM

  Mưa

 • 1:04 PM

  Mưa

 • 1:05 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:06 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:07 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:08 PM

  Mưa nhẹ

 • 1:09 PM

  Không có mưa

 • 1:10 PM

  Không có mưa

 • 1:11 PM

  Không có mưa

 • 1:12 PM

  Không có mưa

 • 1:13 PM

  Không có mưa

 • 1:14 PM

  Không có mưa

 • 1:15 PM

  Không có mưa

 • 1:16 PM

  Không có mưa

 • 1:17 PM

  Không có mưa

 • 1:18 PM

  Không có mưa

 • 1:19 PM

  Không có mưa

 • 1:20 PM

  Không có mưa

 • 1:21 PM

  Không có mưa

 • 1:22 PM

  Không có mưa

 • 1:23 PM

  Không có mưa

 • 1:24 PM

  Không có mưa

 • 1:25 PM

  Không có mưa

 • 1:26 PM

  Không có mưa

 • 1:27 PM

  Không có mưa

 • 1:28 PM

  Không có mưa

 • 1:29 PM

  Không có mưa

 • 1:30 PM

  Không có mưa

 • 1:31 PM

  Không có mưa

 • 1:32 PM

  Không có mưa

 • 1:33 PM

  Không có mưa

 • 1:34 PM

  Không có mưa

 • 1:35 PM

  Không có mưa

 • 1:36 PM

  Không có mưa

 • 1:37 PM

  Không có mưa

 • 1:38 PM

  Không có mưa

 • 1:39 PM

  Không có mưa

 • 1:40 PM

  Không có mưa

 • 1:41 PM

  Không có mưa