, °C
วันที่ 1 - 5 ใน 90 วัน | ทั้ง 90 วัน
Next 5 Days
เสาร์
15
16
17
18
19
20
21
22
อุณหภูมิ (°C) 31° 33° 32° 30° 28° 27° 27° 26°
RealFeel® 37° 36° 36° 34° 30° 31° 30° 29°
ลม (กม./ชม.) 7 WNW 7 WNW 7 WNW 7 WNW 7 W 7 W 7 WSW 7 WSW
หยาดน้ำฟ้า
15
16
17
18
19
20
21
22
ฝนตก
49%
51%
47%
47%
51%
47%
40%
34%
หิมะ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
น้ำแข็ง
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ท้องฟ้า
15
16
17
18
19
20
21
22
ดัชนี UV 2 1 1 0 0 0 0 0
มีเมฆปกคลุม 96% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
ความชื้น 65% 54% 59% 67% 76% 78% 78% 76%
จุดน้ำค้าง 24° 23° 23° 23° 23° 23° 22° 22°
ทัศนวิสัย 16 กม. 11 กม. 11 กม. 11 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม.
อุณหภูมิ °C
15
16
17
18
19
20
21
22
35° 30° 25°
  วันนี้ ปกติ สถิติ 21/7/2560
สูง 33° 32° N/A 33°
ต่ำ 24° 24° N/A 24°

ดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก

  • ดวงอาทิตย์ขึ้น: 5:48
  • อาทิตย์ตก: 18:50
  • ระยะเวลา: 13:02 hr

ดวงจันทร์ขึ้น/ดวงจันทร์ตก

  • ดวงจันทร์ขึ้น: 13:32
  • ดวงจันทร์ตก: 1:21
  • ระยะเวลา: 11:49 hr
ดาราศาสตร์