, °C

สถานที่ล่าสุดของฉัน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

อา. 26/3

อุณหภูมิจริง

/2°

สถิติเฉลี่ย

/-2°

จ. 27/3

อุณหภูมิจริง

13° /3°

สถิติเฉลี่ย

/-1°

อ. 28/3

อุณหภูมิจริง

11° /5°

สถิติเฉลี่ย

/-1°

พ. 29/3

อุณหภูมิจริง

/2°

สถิติเฉลี่ย

/-1°

พฤ. 30/3

อุณหภูมิจริง

/1°

สถิติเฉลี่ย

/-1°

ศ. 31/3

อุณหภูมิจริง

/1°

สถิติเฉลี่ย

/-1°

ส. 1/4

อุณหภูมิจริง

11° /2°

สถิติเฉลี่ย

/

อา. 2/4

อุณหภูมิจริง

16° /2°

สถิติเฉลี่ย

/

จ. 3/4

อุณหภูมิจริง

/5°

สถิติเฉลี่ย

/

อ. 4/4

อุณหภูมิจริง

/5°

สถิติเฉลี่ย

/

พ. 5/4

อุณหภูมิจริง

/5°

สถิติเฉลี่ย

/

พฤ. 6/4

อุณหภูมิจริง

/2°

สถิติเฉลี่ย

/

ศ. 7/4

อุณหภูมิจริง

/0°

สถิติเฉลี่ย

10°/

ส. 8/4

อุณหภูมิจริง

10° /1°

สถิติเฉลี่ย

10°/

อา. 9/4

อุณหภูมิจริง

14° /3°

สถิติเฉลี่ย

10°/

จ. 10/4

อุณหภูมิจริง

18° /7°

สถิติเฉลี่ย

10°/

อ. 11/4

อุณหภูมิจริง

16° /8°

สถิติเฉลี่ย

10°/

พ. 12/4

อุณหภูมิจริง

/3°

สถิติเฉลี่ย

11°/

พฤ. 13/4

อุณหภูมิจริง

10° /2°

สถิติเฉลี่ย

11°/

ศ. 14/4

อุณหภูมิจริง

12° /5°

สถิติเฉลี่ย

11°/

ส. 15/4

อุณหภูมิจริง

11° /5°

สถิติเฉลี่ย

11°/

อา. 16/4

อุณหภูมิจริง

22° /6°

สถิติเฉลี่ย

12°/

จ. 17/4

อุณหภูมิจริง

13° /3°

สถิติเฉลี่ย

12°/

อ. 18/4

อุณหภูมิจริง

/2°

สถิติเฉลี่ย

12°/

พ. 19/4

อุณหภูมิจริง

20° /4°

สถิติเฉลี่ย

12°/

พฤ. 20/4

อุณหภูมิจริง

11° /5°

สถิติเฉลี่ย

12°/

ศ. 21/4

อุณหภูมิจริง

13° /5°

สถิติเฉลี่ย

13°/

ส. 22/4

อุณหภูมิจริง

12° /5°

สถิติเฉลี่ย

13°/

อา. 23/4

อุณหภูมิจริง

15° /4°

สถิติเฉลี่ย

13°/

จ. 24/4

อุณหภูมิจริง

10° /6°

สถิติเฉลี่ย

13°/

อ. 25/4

อุณหภูมิจริง

10° /5°

สถิติเฉลี่ย

13°/

พ. 26/4

อุณหภูมิจริง

14° /7°

สถิติเฉลี่ย

14°/

พฤ. 27/4

อุณหภูมิจริง

18° /9°

สถิติเฉลี่ย

14°/

ศ. 28/4

อุณหภูมิจริง

13° /8°

สถิติเฉลี่ย

14°/

ส. 29/4

อุณหภูมิจริง

14° /7°

สถิติเฉลี่ย

14°/

อา. 30/4

อุณหภูมิจริง

/5°

สถิติเฉลี่ย

14°/

จ. 1/5

อุณหภูมิจริง

12° /5°

สถิติเฉลี่ย

15°/

อ. 2/5

อุณหภูมิจริง

10° /7°

สถิติเฉลี่ย

15°/

พ. 3/5

อุณหภูมิจริง

15° /6°

สถิติเฉลี่ย

15°/

พฤ. 4/5

อุณหภูมิจริง

/6°

สถิติเฉลี่ย

15°/

ศ. 5/5

อุณหภูมิจริง

10° /6°

สถิติเฉลี่ย

15°/

ส. 6/5

อุณหภูมิจริง

/6°

สถิติเฉลี่ย

16°/

กราฟอุณหภูมิ เมษายน 2560

30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สูง เฉลี่ย ต่ำ เฉลี่ย สูงจริง ต่ำจริง