, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-12

वास्तविक तापमान

-5° /-16°

ऐतिहासिक औसत

24°/

सोम. 01-01

वास्तविक तापमान

/-13°

ऐतिहासिक औसत

24°/

मंगल. 02-01

वास्तविक तापमान

14° /-10°

ऐतिहासिक औसत

23°/

बुध. 03-01

वास्तविक तापमान

12° /-4°

ऐतिहासिक औसत

23°/

गुरु. 04-01

वास्तविक तापमान

/-6°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शुक्र. 05-01

वास्तविक तापमान

/-11°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शनि. 06-01

वास्तविक तापमान

13° /-12°

ऐतिहासिक औसत

23°/

रवि. 07-01

वास्तविक तापमान

31° /12°

ऐतिहासिक औसत

23°/

सोम. 08-01

वास्तविक तापमान

37° /20°

ऐतिहासिक औसत

23°/

मंगल. 09-01

वास्तविक तापमान

41° /24°

ऐतिहासिक औसत

23°/

बुध. 10-01

वास्तविक तापमान

37° /33°

ऐतिहासिक औसत

23°/

गुरु. 11-01

वास्तविक तापमान

36° /4°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शुक्र. 12-01

वास्तविक तापमान

13° /-6°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शनि. 13-01

वास्तविक तापमान

/-11°

ऐतिहासिक औसत

23°/

रवि. 14-01

वास्तविक तापमान

16° /-8°

ऐतिहासिक औसत

23°/

सोम. 15-01

वास्तविक तापमान

15° /2°

ऐतिहासिक औसत

23°/

मंगल. 16-01

वास्तविक तापमान

/-1°

ऐतिहासिक औसत

23°/

बुध. 17-01

वास्तविक तापमान

27° /-4°

ऐतिहासिक औसत

23°/

गुरु. 18-01

वास्तविक तापमान

41° /15°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शुक्र. 19-01

वास्तविक तापमान

42° /25°

ऐतिहासिक औसत

23°/

शनि. 20-01

वास्तविक तापमान

41° /22°

ऐतिहासिक औसत

24°/

रवि. 21-01

वास्तविक तापमान

39° /30°

ऐतिहासिक औसत

24°/

सोम. 22-01

वास्तविक तापमान

36° /26°

ऐतिहासिक औसत

24°/

मंगल. 23-01

वास्तविक तापमान

27° /16°

ऐतिहासिक औसत

24°/

बुध. 24-01

वास्तविक तापमान

25° /8°

ऐतिहासिक औसत

24°/

गुरु. 25-01

वास्तविक तापमान

28° /24°

ऐतिहासिक औसत

24°/

शुक्र. 26-01

वास्तविक तापमान

47° /27°

ऐतिहासिक औसत

24°/

शनि. 27-01

वास्तविक तापमान

35° /18°

ऐतिहासिक औसत

24°/

रवि. 28-01

वास्तविक तापमान

20° /11°

ऐतिहासिक औसत

24°/

सोम. 29-01

वास्तविक तापमान

16° /2°

ऐतिहासिक औसत

25°/

मंगल. 30-01

वास्तविक तापमान

30° /0°

ऐतिहासिक औसत

25°/

बुध. 31-01

वास्तविक तापमान

32° /11°

ऐतिहासिक औसत

25°/

गुरु. 01-02

वास्तविक तापमान

/-3°

ऐतिहासिक औसत

25°/

शुक्र. 02-02

वास्तविक तापमान

12° /-9°

ऐतिहासिक औसत

26°/

शनि. 03-02

वास्तविक तापमान

18° /9°

ऐतिहासिक औसत

26°/

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2018

50 40 30 20 10 0 -10 -20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न