, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 27-05

वास्तविक तापमान

83° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/74°

सोम. 28-05

वास्तविक तापमान

81° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/75°

मंगल. 29-05

वास्तविक तापमान

86° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/75°

बुध. 30-05

वास्तविक तापमान

88° /78°

ऐतिहासिक औसत

88°/75°

गुरु. 31-05

वास्तविक तापमान

84° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

शुक्र. 01-06

वास्तविक तापमान

86° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

शनि. 02-06

वास्तविक तापमान

89° /74°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

रवि. 03-06

वास्तविक तापमान

92° /77°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

सोम. 04-06

वास्तविक तापमान

92° /78°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

मंगल. 05-06

वास्तविक तापमान

93° /79°

ऐतिहासिक औसत

89°/75°

बुध. 06-06

वास्तविक तापमान

94° /77°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

गुरु. 07-06

वास्तविक तापमान

89° /71°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

शुक्र. 08-06

वास्तविक तापमान

88° /76°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

शनि. 09-06

वास्तविक तापमान

86° /71°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

रवि. 10-06

वास्तविक तापमान

85° /76°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

सोम. 11-06

वास्तविक तापमान

85° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

मंगल. 12-06

वास्तविक तापमान

87° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

बुध. 13-06

वास्तविक तापमान

88° /77°

ऐतिहासिक औसत

89°/76°

गुरु. 14-06

वास्तविक तापमान

88° /73°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

शुक्र. 15-06

वास्तविक तापमान

89° /74°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

शनि. 16-06

वास्तविक तापमान

89° /74°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

रवि. 17-06

वास्तविक तापमान

90° /77°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

सोम. 18-06

वास्तविक तापमान

89° /77°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

मंगल. 19-06

वास्तविक तापमान

88° /78°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

बुध. 20-06

वास्तविक तापमान

92° /77°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

गुरु. 21-06

वास्तविक तापमान

94° /78°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

शुक्र. 22-06

वास्तविक तापमान

94° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

शनि. 23-06

वास्तविक तापमान

91° /74°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

रवि. 24-06

वास्तविक तापमान

90° /76°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

सोम. 25-06

वास्तविक तापमान

90° /78°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

मंगल. 26-06

वास्तविक तापमान

90° /78°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

बुध. 27-06

वास्तविक तापमान

89° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/76°

गुरु. 28-06

वास्तविक तापमान

92° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/77°

शुक्र. 29-06

वास्तविक तापमान

90° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/77°

शनि. 30-06

वास्तविक तापमान

87° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/77°

तापमान ग्राफ़ जून 2018

100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न