, °C
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 29-10

वास्तविक तापमान

23° /12°

ऐतिहासिक औसत

21°/

सोम. 30-10

वास्तविक तापमान

25° /13°

ऐतिहासिक औसत

21°/

मंगल. 31-10

वास्तविक तापमान

26° /13°

ऐतिहासिक औसत

21°/

बुध. 01-11

वास्तविक तापमान

26° /13°

ऐतिहासिक औसत

20°/

गुरु. 02-11

वास्तविक तापमान

27° /16°

ऐतिहासिक औसत

20°/

शुक्र. 03-11

वास्तविक तापमान

26° /12°

ऐतिहासिक औसत

20°/

शनि. 04-11

वास्तविक तापमान

25° /9°

ऐतिहासिक औसत

20°/

रवि. 05-11

वास्तविक तापमान

27° /8°

ऐतिहासिक औसत

20°/

सोम. 06-11

वास्तविक तापमान

26° /9°

ऐतिहासिक औसत

20°/

मंगल. 07-11

वास्तविक तापमान

27° /7°

ऐतिहासिक औसत

20°/

बुध. 08-11

वास्तविक तापमान

28° /8°

ऐतिहासिक औसत

20°/

गुरु. 09-11

वास्तविक तापमान

24° /8°

ऐतिहासिक औसत

20°/

शुक्र. 10-11

वास्तविक तापमान

25° /8°

ऐतिहासिक औसत

20°/

शनि. 11-11

वास्तविक तापमान

25° /10°

ऐतिहासिक औसत

20°/

रवि. 12-11

वास्तविक तापमान

25° /8°

ऐतिहासिक औसत

20°/

सोम. 13-11

वास्तविक तापमान

22° /12°

ऐतिहासिक औसत

20°/

मंगल. 14-11

वास्तविक तापमान

22° /11°

ऐतिहासिक औसत

20°/

बुध. 15-11

वास्तविक तापमान

24° /7°

ऐतिहासिक औसत

20°/

गुरु. 16-11

वास्तविक तापमान

25° /6°

ऐतिहासिक औसत

19°/

शुक्र. 17-11

वास्तविक तापमान

23° /7°

ऐतिहासिक औसत

19°/

शनि. 18-11

वास्तविक तापमान

25° /8°

ऐतिहासिक औसत

19°/

रवि. 19-11

वास्तविक तापमान

20° /8°

ऐतिहासिक औसत

19°/

सोम. 20-11

वास्तविक तापमान

23° /7°

ऐतिहासिक औसत

19°/

मंगल. 21-11

वास्तविक तापमान

22° /8°

ऐतिहासिक औसत

19°/

कल

वास्तविक तापमान

20° /8°

ऐतिहासिक औसत

19°/

आज

19° /4°
अधिकांशत: धूप वाला

ऐतिहासिक औसत

19°/

शुक्र.

21° /5°
चमकदार धूप

ऐतिहासिक औसत

19°/

शनि.

23° /6°
अधिकांशत: धूप वाला

ऐतिहासिक औसत

19°/

रवि.

21° /5°
चमकदार धूप

ऐतिहासिक औसत

19°/

सोम.

21° /5°
धूप वाला

ऐतिहासिक औसत

19°/

मंगल.

23° /8°
चमकदार धूप

ऐतिहासिक औसत

19°/

बुध.

19° /7°
चमकदार धूप

ऐतिहासिक औसत

19°/

गुरु.

23° /7°
अधिकांशत: धूप वाला

ऐतिहासिक औसत

19°/

शुक्र.

22° /8°
धूप वाले से अंशतः बादल वाला

ऐतिहासिक औसत

19°/

शनि.

23° /8°
बदलते बादल

ऐतिहासिक औसत

19°/

तापमान ग्राफ़ नवम्बर 2017

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न पूर्वा उच पूर्वा नि