, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-12

वास्तविक तापमान

58° /43°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

सोम. 01-01

वास्तविक तापमान

51° /45°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

मंगल. 02-01

वास्तविक तापमान

51° /47°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

बुध. 03-01

वास्तविक तापमान

63° /46°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

गुरु. 04-01

वास्तविक तापमान

54° /43°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

शुक्र. 05-01

वास्तविक तापमान

51° /44°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

शनि. 06-01

वास्तविक तापमान

58° /44°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

रवि. 07-01

वास्तविक तापमान

59° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

सोम. 08-01

वास्तविक तापमान

61° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

मंगल. 09-01

वास्तविक तापमान

63° /43°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

बुध. 10-01

वास्तविक तापमान

56° /41°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

गुरु. 11-01

वास्तविक तापमान

70° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शुक्र. 12-01

वास्तविक तापमान

62° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

शनि. 13-01

वास्तविक तापमान

64° /40°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

रवि. 14-01

वास्तविक तापमान

56° /47°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

सोम. 15-01

वास्तविक तापमान

56° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

मंगल. 16-01

वास्तविक तापमान

59° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

बुध. 17-01

वास्तविक तापमान

53° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

गुरु. 18-01

वास्तविक तापमान

56° /42°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

शुक्र. 19-01

वास्तविक तापमान

48° /39°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

शनि. 20-01

वास्तविक तापमान

54° /41°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

रवि. 21-01

वास्तविक तापमान

60° /40°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

सोम. 22-01

वास्तविक तापमान

60° /40°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

मंगल. 23-01

वास्तविक तापमान

54° /46°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

बुध. 24-01

वास्तविक तापमान

57° /45°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

गुरु. 25-01

वास्तविक तापमान

54° /41°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शुक्र. 26-01

वास्तविक तापमान

45° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शनि. 27-01

वास्तविक तापमान

48° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

रवि. 28-01

वास्तविक तापमान

53° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

सोम. 29-01

वास्तविक तापमान

53° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

मंगल. 30-01

वास्तविक तापमान

56° /38°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

बुध. 31-01

वास्तविक तापमान

59° /39°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

गुरु. 01-02

वास्तविक तापमान

63° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

शुक्र. 02-02

वास्तविक तापमान

66° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

शनि. 03-02

वास्तविक तापमान

69° /46°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2018

80 70 60 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न