, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 30-12

वास्तविक तापमान

53° /42°

ऐतिहासिक औसत

57°/41°

सोम. 31-12

वास्तविक तापमान

55° /45°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

मंगल. 01-01

वास्तविक तापमान

58° /44°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

बुध. 02-01

वास्तविक तापमान

55° /40°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

गुरु. 03-01

वास्तविक तापमान

53° /43°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

शुक्र. 04-01

वास्तविक तापमान

61° /41°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

शनि. 05-01

वास्तविक तापमान

56° /40°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

रवि. 06-01

वास्तविक तापमान

49° /39°

ऐतिहासिक औसत

56°/40°

सोम. 07-01

वास्तविक तापमान

48° /35°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

मंगल. 08-01

वास्तविक तापमान

51° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

बुध. 09-01

वास्तविक तापमान

44° /37°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

गुरु. 10-01

वास्तविक तापमान

53° /36°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

शुक्र. 11-01

वास्तविक तापमान

55° /39°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शनि. 12-01

वास्तविक तापमान

58° /35°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

रवि. 13-01

वास्तविक तापमान

54° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

सोम. 14-01

वास्तविक तापमान

49° /42°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

मंगल. 15-01

वास्तविक तापमान

56° /44°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

बुध. 16-01

वास्तविक तापमान

52° /34°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

गुरु. 17-01

वास्तविक तापमान

46° /32°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

शुक्र. 18-01

वास्तविक तापमान

51° /39°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

शनि. 19-01

वास्तविक तापमान

54° /34°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

रवि. 20-01

वास्तविक तापमान

55° /36°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

सोम. 21-01

वास्तविक तापमान

58° /38°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

मंगल. 22-01

वास्तविक तापमान

62° /40°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

बुध. 23-01

वास्तविक तापमान

59° /39°

ऐतिहासिक औसत

54°/39°

गुरु. 24-01

वास्तविक तापमान

67° /39°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शुक्र. 25-01

वास्तविक तापमान

62° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

शनि. 26-01

वास्तविक तापमान

67° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

रवि. 27-01

वास्तविक तापमान

65° /46°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

सोम. 28-01

वास्तविक तापमान

49° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

मंगल. 29-01

वास्तविक तापमान

58° /45°

ऐतिहासिक औसत

55°/39°

बुध. 30-01

वास्तविक तापमान

63° /41°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

गुरु. 31-01

वास्तविक तापमान

56° /42°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

शुक्र. 01-02

वास्तविक तापमान

58° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

शनि. 02-02

वास्तविक तापमान

60° /40°

ऐतिहासिक औसत

55°/40°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2019

70 60 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न