, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-12

वास्तविक तापमान

70° /58°

ऐतिहासिक औसत

66°/51°

सोम. 01-01

वास्तविक तापमान

67° /57°

ऐतिहासिक औसत

66°/52°

मंगल. 02-01

वास्तविक तापमान

72° /56°

ऐतिहासिक औसत

66°/52°

बुध. 03-01

वास्तविक तापमान

74° /61°

ऐतिहासिक औसत

66°/52°

गुरु. 04-01

वास्तविक तापमान

64° /61°

ऐतिहासिक औसत

66°/52°

शुक्र. 05-01

वास्तविक तापमान

66° /60°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

शनि. 06-01

वास्तविक तापमान

60° /57°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

रवि. 07-01

वास्तविक तापमान

64° /58°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

सोम. 08-01

वास्तविक तापमान

64° /46°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

मंगल. 09-01

वास्तविक तापमान

51° /44°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

बुध. 10-01

वास्तविक तापमान

64° /48°

ऐतिहासिक औसत

65°/51°

गुरु. 11-01

वास्तविक तापमान

63° /47°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

शुक्र. 12-01

वास्तविक तापमान

60° /45°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

शनि. 13-01

वास्तविक तापमान

59° /45°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

रवि. 14-01

वास्तविक तापमान

65° /47°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

सोम. 15-01

वास्तविक तापमान

68° /50°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

मंगल. 16-01

वास्तविक तापमान

74° /57°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

बुध. 17-01

वास्तविक तापमान

76° /56°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

गुरु. 18-01

वास्तविक तापमान

73° /61°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

शुक्र. 19-01

वास्तविक तापमान

67° /62°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

शनि. 20-01

वास्तविक तापमान

71° /62°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

रवि. 21-01

वास्तविक तापमान

71° /61°

ऐतिहासिक औसत

64°/51°

सोम. 22-01

वास्तविक तापमान

73° /60°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

मंगल. 23-01

वास्तविक तापमान

71° /60°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

बुध. 24-01

वास्तविक तापमान

69° /58°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

गुरु. 25-01

वास्तविक तापमान

67° /58°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

शुक्र. 26-01

वास्तविक तापमान

64° /55°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

शनि. 27-01

वास्तविक तापमान

65° /54°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

रवि. 28-01

वास्तविक तापमान

64° /51°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

सोम. 29-01

वास्तविक तापमान

52° /46°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

मंगल. 30-01

वास्तविक तापमान

51° /45°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

बुध. 31-01

वास्तविक तापमान

50° /45°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

गुरु. 01-02

वास्तविक तापमान

53° /45°

ऐतिहासिक औसत

63°/51°

शुक्र. 02-02

वास्तविक तापमान

60° /47°

ऐतिहासिक औसत

63°/52°

शनि. 03-02

वास्तविक तापमान

53° /46°

ऐतिहासिक औसत

63°/52°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2018

80 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न