Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Thg2 28

Nhiệt độ thực

23° T 14°

TB trong lịch sử

22° T 16°

29

Nhiệt độ thực

26° T 14°

TB trong lịch sử

22° T 16°

Thg3 1

Nhiệt độ thực

25° T 13°

TB trong lịch sử

22° T 16°

2

Nhiệt độ thực

24° T 14°

TB trong lịch sử

22° T 16°

3

Nhiệt độ thực

24° T 17°

TB trong lịch sử

22° T 16°

4

Nhiệt độ thực

23° T 17°

TB trong lịch sử

22° T 16°

5

Nhiệt độ thực

22° T 18°

TB trong lịch sử

22° T 16°

6

Nhiệt độ thực

24° T 18°

TB trong lịch sử

22° T 16°

7

Nhiệt độ thực

25° T 20°

TB trong lịch sử

22° T 16°

8

Nhiệt độ thực

27° T 20°

TB trong lịch sử

23° T 16°

9

Nhiệt độ thực

28° T 21°

TB trong lịch sử

23° T 17°

10

Nhiệt độ thực

22° T 15°

TB trong lịch sử

23° T 17°

11

Nhiệt độ thực

18° T 13°

TB trong lịch sử

23° T 17°

12

Nhiệt độ thực

19° T 12°

TB trong lịch sử

23° T 17°

13

Nhiệt độ thực

21° T 15°

TB trong lịch sử

23° T 17°

14

Nhiệt độ thực

22° T 14°

TB trong lịch sử

23° T 17°

15

Nhiệt độ thực

22° T 14°

TB trong lịch sử

23° T 17°

16

Nhiệt độ thực

23° T 18°

TB trong lịch sử

23° T 17°

17

Nhiệt độ thực

24° T 19°

TB trong lịch sử

24° T 17°

18

Nhiệt độ thực

26° T 21°

TB trong lịch sử

24° T 17°

19

Nhiệt độ thực

25° T 22°

TB trong lịch sử

24° T 18°

20

Nhiệt độ thực

26° T 22°

TB trong lịch sử

24° T 18°

21

Nhiệt độ thực

25° T 22°

TB trong lịch sử

24° T 18°

22

Nhiệt độ thực

25° T 22°

TB trong lịch sử

24° T 18°

23

Nhiệt độ thực

27° T 21°

TB trong lịch sử

24° T 18°

24

Nhiệt độ thực

21° T 15°

TB trong lịch sử

24° T 18°

25

Nhiệt độ thực

22° T 14°

TB trong lịch sử

25° T 18°

26

Nhiệt độ thực

20° T 15°

TB trong lịch sử

25° T 18°

27

Nhiệt độ thực

20° T 15°

TB trong lịch sử

25° T 18°

28

Nhiệt độ thực

21° T 15°

TB trong lịch sử

25° T 19°

29

Nhiệt độ thực

22° T 16°

TB trong lịch sử

25° T 19°

30

Nhiệt độ thực

23° T 18°

TB trong lịch sử

25° T 19°

31

Nhiệt độ thực

23° T 20°

TB trong lịch sử

26° T 19°

Thg4 1

Nhiệt độ thực

24° T 20°

TB trong lịch sử

26° T 19°

2

Nhiệt độ thực

24° T 21°

TB trong lịch sử

26° T 19°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Ba 2016