, °F

मेरे हाल ही के स्थान

रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 26-06

वास्तविक तापमान

92° /73°

ऐतिहासिक औसत

86°/66°

सोम. 27-06

वास्तविक तापमान

89° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/66°

मंगल. 28-06

वास्तविक तापमान

90° /66°

ऐतिहासिक औसत

87°/66°

बुध. 29-06

वास्तविक तापमान

88° /65°

ऐतिहासिक औसत

87°/66°

गुरु. 30-06

वास्तविक तापमान

88° /67°

ऐतिहासिक औसत

87°/66°

शुक्र. 01-07

वास्तविक तापमान

84° /64°

ऐतिहासिक औसत

87°/66°

शनि. 02-07

वास्तविक तापमान

86° /68°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

रवि. 03-07

वास्तविक तापमान

80° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

सोम. 04-07

वास्तविक तापमान

84° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

मंगल. 05-07

वास्तविक तापमान

92° /72°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

बुध. 06-07

वास्तविक तापमान

89° /69°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

गुरु. 07-07

वास्तविक तापमान

88° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

शुक्र. 08-07

वास्तविक तापमान

84° /69°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

शनि. 09-07

वास्तविक तापमान

89° /70°

ऐतिहासिक औसत

88°/67°

रवि. 10-07

वास्तविक तापमान

90° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

सोम. 11-07

वास्तविक तापमान

89° /70°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

मंगल. 12-07

वास्तविक तापमान

84° /68°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

बुध. 13-07

वास्तविक तापमान

90° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

गुरु. 14-07

वास्तविक तापमान

85° /65°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

शुक्र. 15-07

वास्तविक तापमान

87° /63°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

शनि. 16-07

वास्तविक तापमान

88° /68°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

रवि. 17-07

वास्तविक तापमान

92° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

सोम. 18-07

वास्तविक तापमान

93° /73°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

मंगल. 19-07

वास्तविक तापमान

93° /74°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

बुध. 20-07

वास्तविक तापमान

94° /76°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

गुरु. 21-07

वास्तविक तापमान

96° /76°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

शुक्र. 22-07

वास्तविक तापमान

96° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

शनि. 23-07

वास्तविक तापमान

98° /77°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

रवि. 24-07

वास्तविक तापमान

98° /75°

ऐतिहासिक औसत

89°/68°

सोम. 25-07

वास्तविक तापमान

85° /72°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

मंगल. 26-07

वास्तविक तापमान

89° /73°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

बुध. 27-07

वास्तविक तापमान

89° /73°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

गुरु. 28-07

वास्तविक तापमान

90° /70°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

शुक्र. 29-07

वास्तविक तापमान

88° /71°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

शनि. 30-07

वास्तविक तापमान

87° /68°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

रवि. 31-07

वास्तविक तापमान

83° /71°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

सोम. 01-08

वास्तविक तापमान

91° /72°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

मंगल. 02-08

वास्तविक तापमान

94° /74°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

बुध. 03-08

वास्तविक तापमान

94° /77°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

गुरु. 04-08

वास्तविक तापमान

95° /74°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

शुक्र. 05-08

वास्तविक तापमान

93° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

शनि. 06-08

वास्तविक तापमान

82° /75°

ऐतिहासिक औसत

90°/68°

तापमान ग्राफ़ जुलाई 2016

120 110 100 90 80 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न