, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 27-12

वास्तविक तापमान

59° /35°

ऐतिहासिक औसत

65°/44°

सोम. 28-12

वास्तविक तापमान

59° /38°

ऐतिहासिक औसत

65°/44°

मंगल. 29-12

वास्तविक तापमान

56° /42°

ऐतिहासिक औसत

65°/44°

बुध. 30-12

वास्तविक तापमान

60° /37°

ऐतिहासिक औसत

65°/44°

गुरु. 31-12

वास्तविक तापमान

62° /35°

ऐतिहासिक औसत

66°/44°

शुक्र. 01-01

वास्तविक तापमान

67° /36°

ऐतिहासिक औसत

66°/44°

शनि. 02-01

वास्तविक तापमान

70° /47°

ऐतिहासिक औसत

66°/44°

रवि. 03-01

वास्तविक तापमान

72° /53°

ऐतिहासिक औसत

66°/44°

सोम. 04-01

वास्तविक तापमान

62° /53°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

मंगल. 05-01

वास्तविक तापमान

57° /52°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

बुध. 06-01

वास्तविक तापमान

60° /50°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

गुरु. 07-01

वास्तविक तापमान

54° /47°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

शुक्र. 08-01

वास्तविक तापमान

56° /45°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

शनि. 09-01

वास्तविक तापमान

59° /41°

ऐतिहासिक औसत

66°/45°

रवि. 10-01

वास्तविक तापमान

56° /44°

ऐतिहासिक औसत

67°/45°

सोम. 11-01

वास्तविक तापमान

61° /40°

ऐतिहासिक औसत

67°/45°

मंगल. 12-01

वास्तविक तापमान

66° /38°

ऐतिहासिक औसत

67°/45°

बुध. 13-01

वास्तविक तापमान

66° /40°

ऐतिहासिक औसत

67°/45°

गुरु. 14-01

वास्तविक तापमान

64° /41°

ऐतिहासिक औसत

67°/45°

शुक्र. 15-01

वास्तविक तापमान

60° /43°

ऐतिहासिक औसत

67°/46°

शनि. 16-01

वास्तविक तापमान

62° /40°

ऐतिहासिक औसत

67°/46°

रवि. 17-01

वास्तविक तापमान

68° /44°

ऐतिहासिक औसत

67°/46°

सोम. 18-01

वास्तविक तापमान

68° /45°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

मंगल. 19-01

वास्तविक तापमान

69° /43°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

बुध. 20-01

वास्तविक तापमान

72° /47°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

गुरु. 21-01

वास्तविक तापमान

71° /43°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

शुक्र. 22-01

वास्तविक तापमान

76° /45°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

शनि. 23-01

वास्तविक तापमान

73° /51°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

रवि. 24-01

वास्तविक तापमान

67° /45°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

सोम. 25-01

वास्तविक तापमान

67° /48°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

मंगल. 26-01

वास्तविक तापमान

71° /42°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

बुध. 27-01

वास्तविक तापमान

70° /43°

ऐतिहासिक औसत

68°/46°

गुरु. 28-01

वास्तविक तापमान

72° /46°

ऐतिहासिक औसत

68°/47°

शुक्र. 29-01

वास्तविक तापमान

72° /45°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

शनि. 30-01

वास्तविक तापमान

74° /47°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

रवि. 31-01

वास्तविक तापमान

76° /49°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

सोम. 01-02

वास्तविक तापमान

55° /45°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

मंगल. 02-02

वास्तविक तापमान

55° /37°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

बुध. 03-02

वास्तविक तापमान

57° /34°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

गुरु. 04-02

वास्तविक तापमान

64° /38°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

शुक्र. 05-02

वास्तविक तापमान

69° /39°

ऐतिहासिक औसत

69°/47°

शनि. 06-02

वास्तविक तापमान

74° /43°

ऐतिहासिक औसत

69°/48°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2016

90 80 70 60 50 40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न