, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-07

वास्तविक तापमान

90° /70°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

सोम. 01-08

वास्तविक तापमान

90° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

मंगल. 02-08

वास्तविक तापमान

89° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

बुध. 03-08

वास्तविक तापमान

92° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

गुरु. 04-08

वास्तविक तापमान

92° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

शुक्र. 05-08

वास्तविक तापमान

94° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

शनि. 06-08

वास्तविक तापमान

95° /72°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

रवि. 07-08

वास्तविक तापमान

95° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

सोम. 08-08

वास्तविक तापमान

90° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

मंगल. 09-08

वास्तविक तापमान

87° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

बुध. 10-08

वास्तविक तापमान

87° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/70°

गुरु. 11-08

वास्तविक तापमान

92° /76°

ऐतिहासिक औसत

88°/69°

शुक्र. 12-08

वास्तविक तापमान

92° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/69°

शनि. 13-08

वास्तविक तापमान

93° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/69°

रवि. 14-08

वास्तविक तापमान

93° /70°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

सोम. 15-08

वास्तविक तापमान

93° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

मंगल. 16-08

वास्तविक तापमान

92° /71°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

बुध. 17-08

वास्तविक तापमान

95° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

गुरु. 18-08

वास्तविक तापमान

96° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

शुक्र. 19-08

वास्तविक तापमान

92° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

शनि. 20-08

वास्तविक तापमान

90° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

रवि. 21-08

वास्तविक तापमान

91° /72°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

सोम. 22-08

वास्तविक तापमान

88° /70°

ऐतिहासिक औसत

87°/69°

मंगल. 23-08

वास्तविक तापमान

92° /68°

ऐतिहासिक औसत

87°/68°

बुध. 24-08

वास्तविक तापमान

87° /72°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

गुरु. 25-08

वास्तविक तापमान

93° /69°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

शुक्र. 26-08

वास्तविक तापमान

94° /72°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

शनि. 27-08

वास्तविक तापमान

93° /72°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

रवि. 28-08

वास्तविक तापमान

92° /72°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

सोम. 29-08

वास्तविक तापमान

91° /71°

ऐतिहासिक औसत

86°/68°

मंगल. 30-08

वास्तविक तापमान

91° /68°

ऐतिहासिक औसत

85°/68°

बुध. 31-08

वास्तविक तापमान

93° /68°

ऐतिहासिक औसत

85°/67°

गुरु. 01-09

वास्तविक तापमान

91° /69°

ऐतिहासिक औसत

85°/67°

शुक्र. 02-09

वास्तविक तापमान

84° /72°

ऐतिहासिक औसत

85°/67°

शनि. 03-09

वास्तविक तापमान

82° /66°

ऐतिहासिक औसत

85°/67°

तापमान ग्राफ़ अगस्त 2016

100 90 80 70 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न