, °C
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-07

वास्तविक तापमान

25° /7°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

सोम. 01-08

वास्तविक तापमान

24° /9°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

मंगल. 02-08

वास्तविक तापमान

23° /12°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

बुध. 03-08

वास्तविक तापमान

23° /12°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

गुरु. 04-08

वास्तविक तापमान

24° /10°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

शुक्र. 05-08

वास्तविक तापमान

24° /9°

ऐतिहासिक औसत

20°/10°

शनि. 06-08

वास्तविक तापमान

22° /14°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

रवि. 07-08

वास्तविक तापमान

23° /10°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

सोम. 08-08

वास्तविक तापमान

23° /9°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

मंगल. 09-08

वास्तविक तापमान

23° /12°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

बुध. 10-08

वास्तविक तापमान

22° /11°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

गुरु. 11-08

वास्तविक तापमान

25° /14°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

शुक्र. 12-08

वास्तविक तापमान

24° /11°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

शनि. 13-08

वास्तविक तापमान

22° /13°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

रवि. 14-08

वास्तविक तापमान

23° /11°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

सोम. 15-08

वास्तविक तापमान

20° /13°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

मंगल. 16-08

वास्तविक तापमान

22° /10°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

बुध. 17-08

वास्तविक तापमान

20° /12°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

गुरु. 18-08

वास्तविक तापमान

21° /12°

ऐतिहासिक औसत

21°/10°

शुक्र. 19-08

वास्तविक तापमान

21° /13°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

शनि. 20-08

वास्तविक तापमान

24° /10°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

रवि. 21-08

वास्तविक तापमान

25° /9°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

सोम. 22-08

वास्तविक तापमान

23° /9°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

मंगल. 23-08

वास्तविक तापमान

24° /8°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

बुध. 24-08

वास्तविक तापमान

23° /8°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

गुरु. 25-08

वास्तविक तापमान

22° /11°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

शुक्र. 26-08

वास्तविक तापमान

24° /12°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

शनि. 27-08

वास्तविक तापमान

22° /12°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

रवि. 28-08

वास्तविक तापमान

19° /10°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

सोम. 29-08

वास्तविक तापमान

18° /10°

ऐतिहासिक औसत

22°/10°

मंगल. 30-08

वास्तविक तापमान

19° /7°

ऐतिहासिक औसत

23°/10°

बुध. 31-08

वास्तविक तापमान

20° /10°

ऐतिहासिक औसत

23°/10°

गुरु. 01-09

वास्तविक तापमान

17° /12°

ऐतिहासिक औसत

23°/10°

शुक्र. 02-09

वास्तविक तापमान

20° /10°

ऐतिहासिक औसत

23°/10°

शनि. 03-09

वास्तविक तापमान

21° /6°

ऐतिहासिक औसत

23°/10°

तापमान ग्राफ़ अगस्त 2016

30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न