, °C
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 26-03

वास्तविक तापमान

15° /3°

ऐतिहासिक औसत

10°/

सोम. 27-03

वास्तविक तापमान

12° /4°

ऐतिहासिक औसत

10°/

मंगल. 28-03

वास्तविक तापमान

15° /4°

ऐतिहासिक औसत

10°/

बुध. 29-03

वास्तविक तापमान

15° /9°

ऐतिहासिक औसत

10°/

गुरु. 30-03

वास्तविक तापमान

20° /12°

ऐतिहासिक औसत

10°/

शुक्र. 31-03

वास्तविक तापमान

16° /8°

ऐतिहासिक औसत

10°/

शनि. 01-04

वास्तविक तापमान

15° /7°

ऐतिहासिक औसत

10°/

रवि. 02-04

वास्तविक तापमान

15° /5°

ऐतिहासिक औसत

11°/

सोम. 03-04

वास्तविक तापमान

16° /3°

ऐतिहासिक औसत

11°/

मंगल. 04-04

वास्तविक तापमान

15° /5°

ऐतिहासिक औसत

11°/

बुध. 05-04

वास्तविक तापमान

14° /3°

ऐतिहासिक औसत

11°/

गुरु. 06-04

वास्तविक तापमान

13° /3°

ऐतिहासिक औसत

11°/

शुक्र. 07-04

वास्तविक तापमान

14° /2°

ऐतिहासिक औसत

11°/

शनि. 08-04

वास्तविक तापमान

20° /0°

ऐतिहासिक औसत

11°/

रवि. 09-04

वास्तविक तापमान

22° /6°

ऐतिहासिक औसत

11°/

सोम. 10-04

वास्तविक तापमान

13° /5°

ऐतिहासिक औसत

11°/

मंगल. 11-04

वास्तविक तापमान

15° /3°

ऐतिहासिक औसत

11°/

बुध. 12-04

वास्तविक तापमान

14° /6°

ऐतिहासिक औसत

12°/

गुरु. 13-04

वास्तविक तापमान

11° /4°

ऐतिहासिक औसत

12°/

शुक्र. 14-04

वास्तविक तापमान

15° /7°

ऐतिहासिक औसत

12°/

शनि. 15-04

वास्तविक तापमान

13° /5°

ऐतिहासिक औसत

12°/

रवि. 16-04

वास्तविक तापमान

12° /5°

ऐतिहासिक औसत

12°/

सोम. 17-04

वास्तविक तापमान

10° /4°

ऐतिहासिक औसत

12°/

मंगल. 18-04

वास्तविक तापमान

13° /1°

ऐतिहासिक औसत

12°/

बुध. 19-04

वास्तविक तापमान

13° /3°

ऐतिहासिक औसत

12°/

गुरु. 20-04

वास्तविक तापमान

14° /7°

ऐतिहासिक औसत

12°/

शुक्र. 21-04

वास्तविक तापमान

13° /7°

ऐतिहासिक औसत

13°/

शनि. 22-04

वास्तविक तापमान

16° /3°

ऐतिहासिक औसत

13°/

रवि. 23-04

वास्तविक तापमान

15° /0°

ऐतिहासिक औसत

13°/

सोम. 24-04

वास्तविक तापमान

12° /1°

ऐतिहासिक औसत

13°/

मंगल. 25-04

वास्तविक तापमान

10° /0°

ऐतिहासिक औसत

13°/

बुध. 26-04

वास्तविक तापमान

12° /1°

ऐतिहासिक औसत

13°/

गुरु. 27-04

वास्तविक तापमान

12° /-1°

ऐतिहासिक औसत

13°/

शुक्र. 28-04

वास्तविक तापमान

13° /6°

ऐतिहासिक औसत

13°/

शनि. 29-04

वास्तविक तापमान

13° /6°

ऐतिहासिक औसत

14°/

रवि. 30-04

वास्तविक तापमान

18° /8°

ऐतिहासिक औसत

14°/

सोम. 01-05

वास्तविक तापमान

16° /7°

ऐतिहासिक औसत

14°/

मंगल. 02-05

वास्तविक तापमान

17° /5°

ऐतिहासिक औसत

14°/

बुध. 03-05

वास्तविक तापमान

14° /5°

ऐतिहासिक औसत

14°/

गुरु. 04-05

वास्तविक तापमान

16° /6°

ऐतिहासिक औसत

14°/

शुक्र. 05-05

वास्तविक तापमान

17° /5°

ऐतिहासिक औसत

14°/

शनि. 06-05

वास्तविक तापमान

11° /8°

ऐतिहासिक औसत

15°/

तापमान ग्राफ़ अप्रैल 2017

30 20 10 0 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न