Schwere Unwetterwarnungen - Changchun, Jilin

  • Dunst: Warnung Gelb

    Dunst: Warnung Gelb in Kraft bis Samstag, 5:10 CST. Quelle: CMA Public Meteorological Service Center

  • Dunst: Warnung Gelb

    Dunst: Warnung Gelb in Kraft bis Samstag, 5:46 CST. Quelle: CMA Public Meteorological Service Center